zobacz.slask.pl   
¦LˇSKI SERWIS INTERNETOWY   
Regulamin Serwisu

1.    Definicje
1.1.   Zobacz ¦l±sk!, Serwis - ¦l±skie Serwisy Internetowe tworzone przez Redakcję Serwisu, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://zobacz.slask.pl i pod każdym adresem, który go zast±pi.
1.2.   Redakcja Serwisu - Redakcja może być nazywana okre¶leniami równoważnymi jako Zobacz ¦l±sk!, Usłysz ¦l±sk!, Poznaj ¦l±sk!, Serwis lub autorzy.
1.3.   Serwis, Serwis internetowy - zorganizowana platforma informatyczno- informacyjna podł±czona do sieci Internet umożliwiaj±ca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
1.4.   Użytkownik - każda osoba pełnoletnia, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

2.    Postanowienia ogólne
2.1.   Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Serwisem a Użytkownikami, w którym okre¶lone s± zasady stanowi±ce prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowi±zany jest, z chwil± rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.

3.   Odpowiedzialno¶ć za korzystanie z Serwisu
3.1.   Zobacz ¦l±sk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawarto¶ci Serwisu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczno¶ci uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
3.2.   Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mog± zawierać lub odnosić do tre¶ci sprzecznych z prawem i nieetycznych. Zobacz ¦l±sk! Zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Serwisu, wobec których jest podejrzenie po¶wiadczania nieprawdy, niezgodno¶ci z prawem oraz bez podania przyczyny.
3.3.   Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wył±cznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własno¶ci intelektualnej.
3.4.   Zobacz ¦l±sk! zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wył±cznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
3.5.   Zobacz ¦l±sk! nie ponosi żadnej odpowiedzialno¶ci za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Serwisu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
3.6.   Zobacz ¦l±sk! nie ponosi żadnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za po¶rednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
3.7.   Wszystkie ceny podane w Serwisu maj± charakter informacyjny i nie stanowi± oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

4.   Prawa własno¶ci intelektualnej
4.1.   Zobacz ¦l±sk! oferuj±c Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za po¶rednictwem Serwisu zwraca szczególn± uwagę na konieczno¶ć respektowania praw własno¶ci intelektualnej.
4.2.   Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisu wybór i układ prezentowanych w nim tre¶ci stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i wszystkie jego opracowania podlegaj± ochronie zgodnie z Ustaw± 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.3.   Użytkownicy Serwisu zobowi±zuj± się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim tre¶ci wył±cznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych tre¶ci do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Serwisu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać Ľródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Serwisowi.
4.4.   Osoby trzecie udostępniaj±c swoje materiały za po¶rednictwem Serwisu, wyrażaj± zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Serwis gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
4.5.   Zobacz ¦l±sk! nie odpowiada za materiały zawarte w Serwisu powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowi±zany do kontaktu z Serwisem w celu wyja¶nienia sytuacji.
4.6.   Osoby trzecie zamieszczaj±ce w Serwisu swoje materiały zobowi±zane s± do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Serwisu w zwi±zku z ich tre¶ci±, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów s±dowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

5.   Ochrona prywatno¶ci
5.1.   Zobacz ¦l±sk! respektuje prawo do prywatno¶ci i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Serwisu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilo¶ci informacji i usług uzyskiwanych za po¶rednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatno¶ci Użytkowników.
5.2.   Zobacz ¦l±sk! stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i tre¶ci dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielk± informacj± zapisywan± przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, któr± oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w Serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wył±czyć mechanizm Cookies w przegl±darce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
5.3.   Dane osobowe uzyskane przez Zobacz ¦l±sk! s± chronione w zgodzie z ustaw± o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póĽn. zm.).

6.   Postanowienia końcowe
6.1.   Zobacz ¦l±sk! nie ponosi żadnej odpowiedzialno¶ci w szczególno¶ci cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
6.2.   Zobacz ¦l±sk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
¦l±ski Serwis Internetowy Zobacz ¦l±sk!


Ewald Gawlik / za: Izba ¦l±ska  więcej

   Więcej:
  • O serwisie
  • Regulamin
  • Współpraca
  • Kontakt

  •    Mówimy po ¶l±sku! :)
    O serwisie  |  Regulamin  |  Reklama  |  Kontakt  |  © Copyright by Z¦ 05-23, stosujemy Cookies         do góry